Regulamin

Sklep internetowy art-fryz.pl prowadzony jest przez:

Kamil Możdżeń
ul. Piastów 8
40-866 Katowice
NIP: 6272759593
REGON: 381608723

email: sklep@art-fryz.pl
telefon: 790-705-702

 1. DEFINICJE POJĘĆ
  Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego art-fryz.pl (dalej „Regulamin”) jest mowa o:
  • „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć Sklep Internetowy art-fryz.pl;
  • „Sklepie internetowym” – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://art-fryz.pl/;
  • „Towarze” – należy przez to rozumieć produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym;
  • „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
  • „Konsumencie” – należy przez to rozumień Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż uwidocznionych na stronach Sklepu internetowego, nowych Towarów.
  3. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, której treść uzupełniają postanowienia niniejszego Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
  4. Sprzedawca informuje, że wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,
   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320x480,
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  5. Zakładka „Promocje” obejmuje Towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych Towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.
  6. Zakładka „Nowości” zawiera Towary nowo wprowadzone na rynek lub do oferty Sklepu internetowego.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany cen Towarów (zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji),
   2. wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu internetowego
   3. zmiany ilości Towarów oferowanych w Sklepie internetowym,
   4. wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego.
  8. Sprzedawca zaznacza, iż wszystkie wymienione Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  9. Wszelkie elementy graficzne, elementy opisowe, znaki towarowe Sprzedawcy oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach Sklepu internetowego są prawnie zastrzeżone, a Klient nie jest uprawniony do korzystania z nich i ich rozpowszechniania.
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Klient składa zamówienie poprzez:
   1. wybór jednego lub kilku Towarów oferowanych w Sklepie internetowym;
   2. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego, a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu internetowego;
   3. potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta;
   4. otrzymaniu od Klienta płatności za Towar (z wyjątkiem Towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze).
  2. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towarów bądź jest realizowane przez producenta – Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zaproponuje inny termin lub sposób realizacji zamówienia (np. poprzez częściową realizację zamówienia). Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji lub sposobu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie zostaje anulowane, a żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
  3. Jeżeli Towar jest niedostępny na rynku Sprzedawca powiadomi o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia.
  4. Sprzedawca potwierdzi zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, co będzie oznaczało jego przekazanie do realizacji. Informacja taka może być wysłana ze stron www, ale jest konieczna, ponieważ potwierdzenie będzie przesądzać o momencie zawarcia umowy.
  5. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu potwierdzenia zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Cena aktualna w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami BRUTTO.
  2. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
  3. Przyjmowane przez nas formy płatności to transfery online realizowane za pośrednictwem platformy PayU lub płatności gotówką w przypadku odbioru osobistego.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klientów sposobów płatności.
  6. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
  1. Realizacja zamówień na Towary polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.
  2. Jeżeli w opisie zamieszczonym przy Towarze nie wskazano inaczej, realizacja zamówień na Towary następować będzie w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony. O terminie dostawy Towaru na specjalne zamówienie Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
  3. Do terminu realizacji zamówienia na Towary nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  4. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą realizowane dopiero po otrzymaniu płatności.
  5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle pocztą elektroniczną Klientowi potwierdzenie jego realizacji.
  6. Sprzedawca dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość negocjowania cen produktów, w tym w szczególności przypadku zamówienia większej ilości Towarów. Wówczas zamówienie następuje poza systemem Sklepu internetowego. W tym celu należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy listę Towarów wraz z pytaniem o możliwość udzielenia rabatu oraz danych do dostawy. Na ich podstawie przygotowana zostanie dla Klienta kalkulacja wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
  7. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia realizacji zamówienia.
  8. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.
 6. DOSTAWA TOWARÓW I KOSZT DOSTAWY
  1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
  2. Towary dostarczane są poprzez współpracujące ze Sprzedawcą firmy kurierskie w terminach określonych w regulaminach świadczenia usług.
  3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
  4. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  5. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce i Klient ponosi jeden koszt dostawy.
 7. ZWROTY, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.).
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 14 poniżej.
  3. Bieg terminu określonego w ust. 2 i 19 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
  5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu.
  7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
  12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby Sprzedającego.
  13. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu.
  14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
  15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  16. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Towar wolny od wad. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo złożenia reklamacji w terminie 1 roku od dnia wydania Towaru.
  17. Reklamacje będą rozstrzygane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności Kodeksie cywilnym w art. w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
  18. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie reklamacji na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
  19. Dla ułatwienia procesu reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Towaru.
  20. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
  21. Reklamowany Towar należy wysyłać na adres siedziby Sprzedającego.
  22. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  23. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne na stronie internetowej uokik.gov.pl.
  24. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu internetowego i dystrybucji Towarów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
  2. Sprzedawca informuje, iż Sklep internetowy może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
  3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych są uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
  4. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce Regulamin.
  5. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian Regulaminu, jednakże zmiany Regulaminu nie będą wypływały na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
  6. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego Regulaminu, jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według obowiązujących przepisów.
  7. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-06-2021 i dotyczy wszystkich umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.
Shopping Cart
Scroll to Top
Przewiń do góry