Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep Internetowy art-fryz.pl.
  2. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.
  3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Art-Fryz Kamil Możdżeń z siedzibą: ul. Piastów 8, 40-866 Katowice, NIP 6272759593; REGON 381608723; adres poczty elektronicznej: sklep@art-fryz.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.; dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.; dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), a od dnia 25 maja 2018 r. – z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadami:
   1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości dla osoby, której dane dotyczą;
   2. ograniczenia celu, rozumianej jako zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   3. minimalizacji danych, rozumianej jako przetwarzanie danych adekwatnych, stosownych oraz ograniczonych do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
   4. prawidłowości danych rozumianej jako przetwarzanie danych prawidłowych i w razie potrzeby uaktualnianych (dane nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania powinny zostać niezwłocznie usunięte lub sprostowane);
   5. ograniczenia przechowywania danych rozumianej jako przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   6. integralności i poufności danych, rozumianej jako przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  6. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą (np. Klient, Sprzedawca, Sklep Internetowy) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
   1. zawarcie, wykonanie i rozliczenie Umowy Sprzedaży;
   2. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, tj. umożliwienie korzystania z Konta, z Koszyka lub otrzymywanie Newslettera;
   3. rozpatrywania reklamacji i obsługi zwrotów Towarów;
   4. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
  3. W przypadku zamiaru przetwarzania danych osobowych Klienta w innych celach niż wskazane powyżej, Administrator zobowiązany będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania.
  4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
  5. Dane osobowe przekazane przez Klienta będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta lub Administratora z tytułu tej umowy, chyba że przepisy prawa zobowiązują Administratora do przechowywania tych danych przez okres dłuższy.
  6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym. Brak podania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia. W każdym wypadku zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.
  7. Dane osobowe Klienta mogą być w celach marketingowych przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak na podstawie takiego przetwarzania nie będą podejmowane wobec Klienta decyzje, które mogłyby wywołać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta.
  8. Użytkownicy mogą przeglądać stronę Sklepu Internetowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 poniżej.
 3. ODBIORCY DANYCH. POWIERZENIE PRZETWARZANIA
  1. Przekazanie danych osobowych Klienta, a także kategorie podmiotów, którym te dane są przekazywane uzależnione są od działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym (np. wyboru określonego sposobu dostawy Towarów).
  2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności:
   1. podmiot świadczący na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania stroną internetową Sklepu Internetowego;
   2. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora – w przypadku, kiedy Klient korzysta ze sposobu dostawy realizowanej przez przewoźników zewnętrznych (przesyłki kurierskie, przesyłki pocztowe);
   3. podmiot obsługujący system płatności online – w przypadku, kiedy Klient korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  3. Ilość przekazywanych odbiorcom danych osobowych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
  4. Przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wykonania umowy (Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta wyrażona w tym celu lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  3. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu przesyłania mu informacji handlowych, w tym w formie Newslettera, podstawą przetwarzania danych jest uprzednia zgoda Klienta wyrażona w tym celu.
 5. POLITYKA COOKIES
  1. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies oraz danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies przez system Google Analytics.
  2. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, na karcie pamięci smartfona). Pliki cookies zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
  3. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak identyfikator sesji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu Internetowego.
  4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. identyfikacji Klientów jako posiadających Konto w Sklepie Internetowym;
   2. utrzymywania sesji zalogowanego Klienta;
   3. zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta;
   5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
   6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  5. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
  6. Jeśli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  7. Administrator zwraca uwagę, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
  8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.
  9. System Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Klientów, stosowany w celu prowadzenia działań statystycznych i marketingowych. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies. Więcej na temat przechowywania danych przez system Google Analytics w Polityce Prywatności Google: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/pl//intl/pl/policies/privacy/google_privacy_policy_pl.pdf.
  10. Administrator przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 6. UPRAWNIENIA KLIENTA, KTÓREGO DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt 1. niniejszej Polityki Prywatności.
  3. W przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie jego zgody (np. w celu przesyłania mu informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego), Klient ma prawo wycofać zgodę w każdym czasie bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
  4. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Może się zdarzyć, że na stronie Sklepu Internetowego znajdować się będą linki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony Sklepu Internetowego.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych Administrator udziela jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
  4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
   2. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
   3. certyfikat SSL.
  5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z nienależytym zabezpieczeniem hasła i związanym z tym dostępem osób trzecich do Konta lub umożliwieniem korzystania z Konta osobom trzecim.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
   1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływającej na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Klienta;
   2. rozwoju technologii internetowej, w tym wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mającego wpływ na zakres Polityki Prywatności.
  7. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce Prywatności. Każda nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
  8. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10.06.2021r.
  9. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zgłaszane pod adresem: sklep@art-fryz.pl.
Shopping Cart
Scroll to Top
Przewiń do góry